ចចក

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ជើង ៤ សន្ដាន​ឆ្កែ​ព្រៃ ។