ចចាកអារ៉ាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សំដែង​អាការ​រាក់ទាក់​គួរ​សម​ដោយ​វាចា, បញ្ចេញ​សំដី​រួស-រាយ​ទៅ​កាន់​ភ្ញៀវ ។