ចចាមអារ៉ាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​លេច​ឮ​ដោយ​និយាយ​ត​ៗ​គ្នា ពី​មួយ​ទៅ​មួយ​រក​ចុង​រក​ដើម​មិន​ឃើញ, ដែល​មិន​ទាន់​ប្រាកដ : ដំណឹង​ចចាម​អារ៉ាម, សំដី​ចចាមអារ៉ាម ។