ចចឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចឹក​ប្របេះ​រឿយ​ៗ : ត្រី​ចង្វា​ចចឹក, ត្រី​ចចឹក​នុយ ។