ចចេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទទូច​ធ្វើ​បំពាន​លើ​បម្រាម : ហាម​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ វា​ចចេស​ធ្វើ​ទាល់​តែ​បាន ។

( គុ. ) រឹងរូស, ម្នះ, មុខ​រឹង : មនុស្ស​ចចេស, ចិត្ត​ចចេស ។