ចណ្ឌាលី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ស្រី​ចណ្ឌាល, ស្រី​ពូជ​ចណ្ឌាល ។