ចតុកោណព្នាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) trapezium/trapezoid, trapèze ចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា។