ចតុទ្វីប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (ចតុរ + ទ្វីប; ចតុ + ទីប) មហា​ទ្វីប ៤ គឺ បុព្វវិទេហ​ទ្វីប, ជម្ពូ​ទ្វីប, អបរគោយាន​ទ្វីប, ឧត្តរកុរុ​ទ្វីប (តាម​លទ្ធិ​ពុទ្ធនិយម) ។