ចតុព្ភាគី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( គុ. ) (ចតុភ៌ាគិន៑) ដែល​មាន​ភាគ ៤, មាន ៤ ចំណែក ។