ចតុព្ភូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈតុប-ភូត បា.; សំ. ( ន. ) (ចតុភ៌ូត) ធាតុ ៤ គឺ ដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់; ហៅ​ថា មហា​ភូត​រូប ក៏​បាន (ម. ព. នោះ​ផង) ។