ចតុម្មុខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ-តុម-មុក បា.; សំ. ( ន. ឬ គុ. ) (ចតុម៌ុខ) មុខ ៤; ដែល​មាន​មុខ ៤ ។ ឈ្មោះ​ទន្លេ​ប្រសព្វ​មុខ ៤ ដូច​យ៉ាង​ទន្លេ ៤ មុខ​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ : ទន្លេ​ចតុម្មុខ ។ ឈ្មោះ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ : ព្រះ​បរម​រាជវាំង​ចតុម្មុខ ឬ ព្រះ​បរម​រាជវាំង​ចតុម៌ុខ (តាម​ទម្លាប់​ដែល​សរសេរ​រៀង​មក​ថា ចតុរមុខ ក៏​មាន ជា ចតុមុខ ក៏​មាន) ។ ក្រុង​ភ្នំពេញ ដោយ​មាន​ទន្លេ​ប្រសព្វ​មុខ​៤ នៅ​ចំ​ពី​ខាង​មុខ​ហៅ​ថា ក្រុង​ចតុម្មុខ ឬ ក្រុង​ចតុម៌ុខ ឬ​ក៏ ចតុម្មុខ​នគរ, ចតុម៌ុខ​នគរ ពុំនោះ​ជា នគរ​ចតុមុខ, នគរ​ចតុម៌ុខ ដូច្នេះ​ក៏​មាន ។