ចតុរង្គសន្និបាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ ឬ ចា-តុ-រ៉ង់-គៈ-សន់-និ-បាត ( ន. ) ការ​ប្រជុំ ឬ ការ​ជួប​ជុំ​ប្រកប​ដោយ​អង្គ ៤ របស់​ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​គ្រប់​ព្រះ​អង្គ ដើម្បី​ទ្រង់​សំដែង​នូវ​ឱវាទប្បាតិមោក្ខ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ មាឃបូជា ផង) ។ ចាតុ-