ចតុរង្គិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុរ៉ង់គិនី សំ. បា. ( គុ. ឬ ន. ) ដែល​មាន​អង្គ ៤ (ម. ព. ចតុរង្គ); ហៅ​ថា ចតុរង្គិនីសេនា “សេនា​មាន​អង្គ ៤” ដូចេះ​ក៏​បាន ។