ចតុរស្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុរ៉័ស-សៈ ឬ ចៈ តុ រ៉ស់ បា. ( គុ. ) ដែល​មាន​ជ្រុង ៤ (ម. ព. ចត្វ័ង្ស, ចតុរ័ង្ស ផង) ។