ចតុលោកបាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈតុលោកៈបាល សំ.; បា. ( ន. ) (ចតុរ៑ + លោកបាល ចតុល្លោកបាល; ចតុ + លោកបាល > ចតុល្លោកបាល) ស្ដេច​ទេវតា ៤ អង្គ ជា ធំ​ក្នុង​ចាតុម្មហារាជិកា​សួគ៌ ជា​អ្នក​រក្សា​លោក គឺ​ព្រះ​បាទ ធតរដ្ឋ រក្សា​ទិស​ខាង​កើត, ព្រះ​បាទ វិរុឡ្ហកៈ រក្សា​ទិស​ខាង​ត្បូង, ព្រះ​បាទ វិរូបក្ខៈ រក្សា​ទិស​ខាង​លិច, ព្រះ​បាទ កុវេរៈ (វេស្សវណ) រក្សា​ទិស​ខាង​ជើង ។ សរសេរ​តាម សំ. បា. ក៏​បាន, ប៉ុន្តែ​ផ្ទុយ​ពី​ទម្លាប់​ប្រើ​រៀង​មក ។