ចន្ទរង្សី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័នទៈរ័ងសី បា.; សំ. ( ន. ) (ចន្ទរំសិ; ចន្រ្ទ + រស្មិ) រស្មី​ព្រះ​ចន្ទ ។son soryaapreasmay