ចន្ទលេខា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័នទៈលេខា បា. ( ន. ) ស្នាម​ព្រះ​ចន្ទ, រូប​ព្រះ​ចន្ទ ។