ចន្ទាកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (ចន្ទ + អាភា) ពន្លឺ​ព្រះ​ចន្ទ (ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។