ចន្ទាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ទាស់ : ចន្ទាស់​ទ្វារ ។