ចន្ទាស់ទឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កំណាត់​ឈើ​ដែល​គេ​ដាប់​គល់​សសរ ដាក់​ចុង​ចេញ​ទៅ​ទទួល​រង​ស្បូវ (គ្រឿង​ផ្ទះ​ខ្មែរ​សម័យ​ពី​ដើម) ។