ចន្ទូបមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័នទូប៉ៈម៉ា ឬ ច័នទោប៉ៈម៉ា បា. ( ន. ) (ចន្ទ + ឧបមា) ពាក្យ​ប្រៀប, សេចក្ដី​ប្រៀប ថា​ដូច​ជា​ព្រះ​ចន្ទ ( ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។ ចន្ទោបមា