ចន្ទោភាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ចន្ទ + ឱភាស) ពន្លឺ​ព្រះ​ចន្ទ ។