ចន្ទ្រគ្រាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) ការ​ចាប់​ព្រះ​ចន្ទ្រ​នៃ​រាហូ​អសុរិន្ទ (ម. ព. គ្រាស ឬ គ្រាះ ផង) ។ ចន្រ្ទគ្រាះ