ចន្ទ្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀង
  2. ឃុំនៃស្រុកចន្ទ្រា