ចន្លាសដៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកក្រឡាញ់
  2. ភូមិនៃឃុំចន្លាសដៃ