ចន្លុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) គ្រឿង​អុជ​បំភ្លឺ ធ្វើ​ដោយ​ជ័រ​និង​ស្លឹក​ឈើ ឬ​ធ្វើ​ដោយ​សំបក​ឈើ​មាន​ជ័រ; មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ចន្លុះ​ស្លឹក, ចន្លុះ​ក្រាក់, ចន្លុះ​ស្មាច់...។
  2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយស្ទោង