ចន្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដំរិល
  2. ភូមិនៃអតីតឃុំស្រងែ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រងែ