ចន្លោះ

ពីWiktionary

( ន. ) ទី​ឆ្លង, ទី​ជា​កណ្ដាល​នៃ​ប៉ែក​ទាំង​ពីរ, រវាង : ចន្លោះ​ផ្ទះ, ចន្លោះ​របង ។ គុ. ទំនេរ : ពេល​ចន្លោះ​ពី​ពេល​ធ្វើ​ការ ។