ចបកាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឧបករណ៍សំរាប់កាយកាប់គាស់ដី។
  2. ភូមិនៃឃុំអន្លង់រុន