ចប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ផុត, អស់, មិន​មាន​ត​ទៅ​ទៀត : រឿង​នេះ​ចប់​តែ​ប៉ុណ្ណេះ ។ ចប់ ! ស្រេច​ហើយ ! អស់​កើត​ជា​អី​ហើយ ! ចប់​តែ​ម្ដង ! ស្រេច​តែ​ម្ដង​! ចប់​ហើយ​យើង ! អស់​ការ​ហើយ​យើង !

( ន. ) ចំនួន​ពី​ដើម​ដល់​ចុង ដែល​ផុត​អស់​ត្រឹម​ប៉ុណ្ណោះ : មួយ​ចប់​សាស្ត្រា, សាស្រ្តា​មួយ​ចប់ ។