ចម្ការ

ដោយWiktionary

ចំ-កា ( ន. ) ទី​ដែល​គេ​ឆ្ការ សម្រាប់​ដាំ​សរពើ​ដំណាំ : ចម្ការ​ឪឡឹក, ចម្ការ​មន, ចម្ការ​ពោត ។