ចម្ការលើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ឋិត​នៅ​ទល់​នឹង​ព្រំដែន ខែត្រ​កំពង់ធំ រួម​ចូល​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ចាម : ស្រុក​ចម្ការលើ ។