ចម្កួត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-កួត ( គុ. ) ដែល​ឆ្កួត, ដែល​ដូច​មនុស្ស​ឆ្កួត (ព. ទ្រ.) ។