ចម្ងាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. ថ. ( ន. ) រស​ឆ្ងាញ់, ឱជា : សម្ល​កកូរ​នេះ​មាន​ចម្លាញ់​វិសេស​ណាស់ ។