ចម្រក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉ក ( ន. ) ដំណើរ​ដែល​ច្រក, ប្រដាប់​សម្រាប់​ច្រក : អង្ករ​មួយ​ចម្រក គឺ​អង្ករ​ដែល​ល្មម​ច្រក​បាន​មួយ​ឆ្នាំង​បាយ ។