ចម្រុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉ុះ ( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​លាយ​ឡំ​គ្នា, ដែល​ឆ្លាស់​គ្នា : ពណ៌​ចម្រុះ​គ្នា, ដាក់​ចម្រុះ​គ្នា ។ ដែល​មាន​អាការ​ច្រូងច្រាង ឬ​ត្រៀបត្រា​ដូច​គេ​ច្រុះ : ផ្ទះ​ចម្រុះ​គ្នា ។