ចម្រូងចម្រាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) ពាក្យ​ស្លែង ឬ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជា​សត្រូវ (ជា​ពាក្យ​ប្រៀប​ដូច​ចម្រូង​និង​ចម្រាស) : នាំ​ឲ្យ​មាន​ចម្រូងចម្រាស, ពាក្យ​ចម្រូង​ចម្រាស ។