ចម្រៀក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រៀក ( ន. ) ភាគ​ដែល​ច្រៀក : ចម្រៀក​ឫស្សី, ចម្រៀក​ផ្ដៅ ។