ចម្រៀង

ដោយWiktionary

ចំ-រៀង ( ន. ) មនុស្ស​អ្នក​ច្រៀង ឬ ទំនុក​ដែល​ច្រៀង ។ សុខពិសីបទឪបឆ្កែ