ចម្រេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉េះ ( ន. ) វត្ថុ, ទី​ដែល​ច្រេះ, ដែល​រេច, ដែល​របេះ, ដែល​ប្រេះ : ចម្រេះ​ភ្នំ, ចម្រេះ​ច្រាំង ។