ចម្លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ចំ-ល៉ង ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្លង, នាំ​ពី​ត្រើយ​ម្ខាង​ទៅ​ត្រើយ​ម្ខាង, ផ្ទេរ​ពី​ទី​មួយ​ទៅ​ទី​មួយ, កត់ ឬ សរសេរ​ពី​ច្បាប់​មួយ​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ច្បាប់​មួយ​ទៀត : ចែវ​ទូក​ចម្លង​មនុស្ស; ចម្លង​សំបុត្រ, ចម្លង​សាស្ត្រា ។ ចម្លង​គ្រោះ គឺ រំដោះ​គ្រោះ ។ ចម្លង​ជំងឺ គឺ​នាំ​ឲ្យ​ឆ្លង​ជំងឺ ។
  2. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) copy, copier ផ្ដិតយកផ្នែកខ្លះឬទាំងមូលនៃអត្ថបទ រូបភាព ព័ត៌មានឬឯកសារណាមួយឱ្យដូចគ្នានឹងច្បាប់ដើម។
  3. ភូមិនៃឃុំរហ័ស