ចម្លងជ្រៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច
  2. ភូមិនៃឃុំទូកមាសខាងលិច