ចម្លើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-ល៉ើយ ( ន. ) ពាក្យ​ឆ្លើយ ។