ចម្អាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-អាប ( ន. ) អាហារ​ដែល​មាន​រស​ទីទៃ​ពី​ផ្អែម គឺ​ដែល​មាន​ឱជារស​ដោយ​លាយ​ឆ្អាប (ធ្វើ​ឲ្យ​ដោយ​ត្រី​និង​សាច់​ជាដើម) ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ បង្អែម ។