ចម្អឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-អឹង ( គុ. ) ដែល​ច្រើន​តែ​ឆ្អឹង : ត្រី​ចម្អឹង (ព. ម. ; ព. គ. ថា ត្រី​សុទ្ធ​តែ​ឆ្អឹង) ។