ចរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច សំ. បា. ( កិ. ) ត្រាច់, ដើរ, ទៅ; ប្រព្រឹត្ត ។