ចរកជន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(នរវិទ្យា) nomad, nomade ជនគ្មានទីលំនៅជាប់លាប់និងផ្លាស់ទីពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយផ្សេងទៀតជាប្រចាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ឬ ដោយសារលក្ខខណ្ឌមុខរបររបស់ខ្លួនតម្រូវ (ការចិញ្ចឹមសត្វ ការធ្វើជំនួញ...) ។