ចរច្រប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចច្រប់ ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ដើរ​ចុះ​ដើរ​ឡើង​សុស​សព្វ (ដូច​ជា​គេ​ច្រប់​អន្ទង់), ដើរ​វក់វី​សព្វ : ដើរ​ចរច្រប់ ។ ដើរ​ចរច្រប់​អារ៉ប់ គឺ​ដើរ​ចរច្រប់​បត់​ចុះ​បត់​ឡើង​ច្រើន​បក​ច្រើន​សា (ម. ព. ច្រប់ ឬ ច្រប់​ៗ ផង) ។