ចរណៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ រៈ ណៈ សំ. បា. ( ន. ) (ចរណ) ដំណើរ; ជើង; ប្រដាប់​សម្រាប់​កល់ កើយ; ចំណែក; ការ​ប្រព្រឹត្តិ, សេចក្ដី​ប្រព្រឹត្តិ​ល្អ; ក្រឹត្យ​ដែល​អ្នក​ប្រាជ្ញ​គួរ​ប្រព្រឹត្ត​ គួរ​កាន់; បែប​បទ, សណ្ដាប់​ធ្នាប់, .... ។