ចរភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ រ៉ៈ ភាប សំ. បា. ( ន. ) (ចរ + ភាវ) ភាព​ដែល​ចរ​ទៅ, ដំណើរ​ដែល​ត្រាច់​រង្គាត់​ទៅ; ការ​រត់​លូន ឬ គេច​ភៀស​ខ្លួន នៃ​ជន​ដែល​មាន​ភ័យ​អាសន្ន ។